Yao Xiao#, Tao Zhang#, Mengyue Zhou#, Zheng Weng, Xuejiao Chang, Kena Yang, Jinglu Liu, Juntao Li, Bin Wei, Zhongchang Wang, Lei Fu*, "Disassembly of Two-Dimensional Vertical Heterostructures", Adv. Mater. 2018, 30, 1805976.